Blog de JOJ0OWxSMiTHxL4xMiGNO0NE *PƋRC0URR PŁUS DЄ 1600 KM P0UR RЄV0R ŁЄ PƋYS &` łŁƋ FƋMŁƋ ; ҼC0UTЄR QUM BƋRRЄR0S, T0NY CƋRRЄiRƋ 0U ЄNC0RЄ J0SЄ MƋŁH0Ƌ ; FƋRЄ łŁƋ FЄTЄ DƋNS łŁƋ RUЄ ;PƋRŁЄR F0RT DƋNS łŁЄ BUS ; B0RЄ DЄ łŁƋ SUPҼRB00K 0U SUM0Ł ƋU M0NS UNЄ F0S DƋNS ŁƋ J0URNЄЄ ; ҼTRЄ ƋVЄC łŁƋ FƋMŁƋ ; RЄSTЄR DЄH0RS ƋVЄC łŁƋ TЄMPЄRƋTURЄ DЄ 40 MNMUM Ƌ łŁ'0MBRЄ JUSQU'Ƌ łŁ'HЄURЄ QUЄ SƋ TҼ CHƋNTЄ ; ƋŁЄR T0UTЄS łŁЄS S0RЄЄS ƋU CƋFЄ ƋVЄC TЄS P0TЄS ; J0UЄR ƋU BiŁƋRD 0U Ƌ0S MƋTRƋQUŁH0S JUSQU'Ƌ CЄ QUЄ LЄ CƋFЄ FЄRMЄ &` ЄNC0RS SQU0ƋTЄR DЄVƋNT 0U TRƋiNЄR DЄH0RS ;ƋŁЄR DƋNSЄR Ƌ0S BƋŁS ; RЄGƋRDЄR łŁЄ MƋTCH DЄ F00T ƋVЄC T0UT TЄS T0S , PRM0S &` łŁЄ PƋ ; MƋNGЄR BƋCƋŁHƋU C0M BƋTƋTƋS 0U ƋSSƋD0 ; ƋŁЄR Ƌ FЄRƋ ; ҼNTЄNDRЄ Ƌ CƋRRiNHƋ D0 PЄXЄ , D0 PƋ0 , D0S GЄŁƋD0S 0U ЄNC0R D0S FRUT0S QU PƋSЄNT DЄVƋNT CHЄZ T0 ЄN CŁƋX0NNƋNT P0UR QU'0N S0RTЄ Ƌ CƋRTҼiRƋ MDR () ; ƋLLЄR Ƌ łŁƋ PRƋiƋ ƋVЄC T0UT TЄS C0UZ`S &` P0TЄS ; BR0NZЄR ; RЄGƋRDЄR T0US łŁЄS J0URS M0RƋNG0S C0M ƋCUCƋR ; CHƋNTЄR HƋUT ЄT F0RT łŁ'HYMNЄ NƋT0NƋŁ Ƌ CHƋQUЄ DЄBUT DЄ MƋTCH ; DƋNSЄR 0 RƋNCH0 & PMBƋ ;DRЄ F0DƋ-SЄ 0U CƋRƋŁH0 Ƌ CHƋQUЄ PHRƋSЄ ; RЄNC0NTRЄR PŁЄN DЄ N0UVЄƋUX PЄ0PŁЄ &` S'FƋRЄ DRƋGUЄR Ƌ CHƋQUЄ S0RЄS ; MƋNGЄR GЄŁƋD0S :: CƋŁPT0S 0U BЄN C0RNЄT0S ; J0UЄR AUX CƋRTЄS PЄNDƋNT DЄS HЄURЄS ЄT DЄS HЄURЄS ƋVЄC łŁЄS GЄNS ƋU CƋFЄ ; ƋV0R DЄS FRSS0NS Ƌ CHƋQUЄ F0S QUЄ T'ЄNTЄND PƋRŁЄR DU P0RTUGƋłŁ 0U NЄ V0R QUЄ łŁЄ PƋYS ( ... ) * ♥


[ Fermer cette fentre ]